Algemene voorwaarden

1.

Westenberg, Heijnen & Maruanaya Advocaten (hierna te noemen: WHM-advocaten) is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen.

2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht en/of andere rechtsverhoudingen tussen de advocaat en diens opdrachtgevers ("cliënten").

3. rechten en plichten bij uitvoering van de opdracht

3.1. De uitvoering van iedere opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt en niet van derden. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3.2. WHM-advocaten zal zich inspannen de overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. WHM-advocaten staat echter niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

3.3. De cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door WHM-advocaten gevraagde gegevens en/of informatie tijdig en volledig te verstrekken. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan WHM-advocaten verstrekte gegevens en informatie.

4. aansprakelijkheid

4.1. De aansprakelijkheid van de aan WHM-advocaten verbonden advocaat is beperkt tot het bedrag dat diens aansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico.

4.2. WHM-advocaten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade.

4.3. De aansprakelijkheid van WHM-advocaten gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van WHM-advocaten en/of haar werknemers.

4.4. Indien de verzekeringsmaatschappij niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van WHM-advocaten beperkt tot het door haar in rekening gebrachte honorarium voor de desbetreffende opdracht, met een maximum van €20.000,00 inclusief BTW.

4.5 Zodra Cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens WHM-advocaten heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze pretense aanspraak jegens WHM-advocaten schriftelijk aan WHM-advocaten mede te delen, op straffe van verval van recht. Een recht van cliënten op schadevergoeding vervalt onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek na het verstrijken van de periode van 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor WHM-advocaten aansprakelijk is.

5.

De advocaat kan in overleg met zijn of haar cliënt (en) derden inschakelen bij de uitvoering van de opdracht. De advocaat is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van de door hem of haar ingeschakelde derden. Indien personen in verband met de uitvoering van een opdracht van Cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, geldt dat alle aan WHM-advocaten door Cliënt gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Cliënt te aanvaarden.

6.

Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij gebreke hiervan is de cliënt, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim.

Indien WHM-advocaten genoodzaakt is tot incasso van de vordering komen (afgezien van de WHM-advocaten verdere toekomende aanspraken op schadevergoeding) alle daaronder vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van cliënt met een minimum van 15% van de openstaande vordering, te vermeerderen met de BTW.

7.

De advocaat kan een voorschot in rekening brengen alvorens zijn of haar werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot wordt verrekend met de laatste factuur met betrekking tot de opdracht waarop het voorschot betrekking heeft.

8.

De cliënt vrijwaart WHM-advocaten voor alle aanspraken van derden verband houdende met de overeenkomst van opdracht en zal alle in redelijkheid te maken kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken vergoeden.

9.

De overeenkomst van opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.

Als u vragen heeft over de algemene voorwaarden kunt u een e-mail sturen naar: mail@whm-advocaten.nl