Privacy statement Westenberg, Heijnen & Maruanaya Advocaten

Advocatenkantoor Westenberg, Heijnen & Maruanaya verwerkt persoonsgegevens in verband met de uitoefening van de aangeboden juridische diensten, om de dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te communiceren. Als betrokkene maakt u de keuze aan dit proces deel te nemen en voor de uitvoering van onze diensten uw persoonsgegevens bij ons achter te laten.

Ons kantoor hecht waarde aan uw privacy en zal er zorg voor dragen, dat persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Hierbij nemen wij de wettelijke vereisten die vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens in acht (AVG).

1. Inhoud en toepassingsbereik


Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt.
Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen.

In dit privacy statement zullen wij u informeren over de volgende zaken:

2. De verwerkingsdoeleinden:


- Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst van opdracht tussen u en ons kantoor
- Het voeren van (gerechtelijke) procedures
- Het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand (‘’een toevoeging’’) bij de Raad voor Rechtsbijstand
- Het bijhouden van een klantenbestand
- Het opnemen en onderhouden van contact met cliënten
- Het innen van declaraties
- Advisering
- Naleving van juridische en wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld bewaartermijnen)

Ons kantoor verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor bovenvermelde doeleinden.

3. De persoonsgegevens


Ons kantoor verwerkt de persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd.

4. Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Ons kantoor verwerkt persoonsgegevens van:

Ons kantoor kan uw persoonsgegevens verwerken op basis van onderstaande grondslagen, benoemd in de AVG:

  1. U hebt ons kantoor toestemming gegeven voor de verwerking; (art. 6 lid 1 sub a
    AVG)
  2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en ons kantoor; (art. 6 lid 1 sub b AVG).
  3. Ons kantoor heeft een wettelijk verplichting (bijvoorbeeld op grond van de Wet ter
    voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) om uw persoonsgegevens te
    verwerken; (art. 6 lid 1 sub c AVG)
  4. Ons kantoor heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens

5. Beveiliging persoonsgegevens

Ons kantoor hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen - rekening houdend met de stand van de techniek - voor passende praktische en organisatorische maatregelen om afdoende beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval ons kantoor gebruik maakt van diensten van derde partijen zoals een IT-leverancier, zal ons kantoor in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Alle medewerkers en stagiair(e)s die werkzaam zijn bij ons kantoor worden tevens geïnformeerd over het privacybeleid en de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij dragen ook zorg voor de vernietiging van gearchiveerde dossiers, waarbij de bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd blijft.

6. Derde partijen en de verwerkingsovereenkomst


Ons kantoor deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van onze eerder genoemde verwerkingsdoeleinden (zie artikel 2 van dit privacy statement). Hierbij valt o.a. te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat tijdens vakantie, verlof of ziekte, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek. U kunt hierbij ook denken aan het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met gerechtelijke procedures.

Daarnaast kan ons kantoor persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat, u kunt daarbij denken aan het verplicht moeten verstrekken van gegevens aan een toezichthouder of een instantie bekleedt met openbaar gezag.

Met de derde partij die namens en in opdracht van ons kantoor uw persoonsgegevens verwerkt wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

7. Derde partijen die zelf verwerkingsverantwoordelijke zijn


Door ons kantoor ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. U kunt hierbij denken aan een second opinion of deskundige.

Raad voor Rechtsbijstand

In verband met de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand worden er persoonsgegevens van u uitgewisseld aan de Raad voor Rechtsbijstand. Er is geen verwerkersovereenkomst tussen ons kantoor en de Raad voor Rechtsbijstand.

De Avg stelt het maken van contractuele afspraken verplicht tussen een verwerkersverantwoordelijke en een verwerker van persoonsgegevens. Nu zowel ons kantoor als de Raad voor Rechtsbijstand de eigen doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt zijn beide partijen aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke en is een verwerkersovereenkomst niet noodzakelijk.


8. Bewaartermijn persoonsgegevens

Ons kantoor bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist.

9. Welke rechten heeft u als betrokkene?


- recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)
- recht op inzage in uw dossier, m.u.v. persoonlijke aantekeningen (artikel 15 AVG)

- recht op correctie/rectificatie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens (alleen van feitelijke gegevens) (artikel 16 AVG)
- recht van verzet
- recht op dataportabiliteit / overdraagbaarheid (artikel 20 AVG)
- recht op vergetelheid (artikel 17 AVG)
- recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 18 AVG)
- recht om eerder gegeven toestemming aan ons kantoor in te trekken.
- recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij ons aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoelt, kunt u richten aan ons kantoor via: mail@whm-advocaten.nl

Let op: ons kantoor mag alleen verzoeken in behandeling nemen die betrekking hebben op uw eigen gegevens.


10. Indienen klacht


U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens.

11. Aanpassing privacy statement

Ons kantoor heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van ons kantoor gepubliceerd.

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet om contact met ons kantoor op te nemen. U kunt ons bereiken via:

E-mail : mail@whm-advocatenkantoor.nl